این کلینیک متشکل از فوق تخصص گوش و دکترای شنوایی شناسی می باشد .

در این کلینیک ارزیابی شنوایی در موارد زیر صورت می گیرد :

تمام نوزادان با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم ، نوزادان با وزن تولد بیشتر از ۲۵۰۰گرم و سابقه صرع ،  آسیفکسی پری ناتال ، جریان خون جنینی پابرجا ،  خونریزی داخل مغزی ، استفا

ده از تهویه کمکی و هایپربیلی روبینمی را داشته باشند ، عفونت داخل رحمی مشکوک یا ثابت شده ، سابقه مننژیت باکتریال و انسفالیت ویروسی ، اتیت مدیای مکرر ، آتاکسی فردریشی ، نوروپاتی حسی و حرکتی ارثی ، بیماریهای دمیلینیران(مولتیپل اسکلروزیس) ، بیماریهای دژنراتیو سیستم عصبی مرکزی ، بیماریهای میتوکندریال ، عقب ماندگی ذهنی ، عقب ماندگی گفتاری یا تکامل زبانی ، فلج مغزی ، سندرم داون ، وجود آنومالی صورت و گوش ، شرح حال خانوادگی کری ، نگرانی والدین ، کوری ، تعیین پروگنوز کمای مغزی متعاقب ضربه مغزی ، ایست قلبی _تنفسی یا افزایش فشار داخل جمجمه ، ارزیابی عملکرد ساقه مغز در بیماران در حال کما یا بیماران دریافت کننده داروهای بلوک کننده نوروماسکولار ، آسیب مغزی در دوره پری ناتال(هیپوکسی مغزی) ، موارد مشکوک به مرگ مغزی ، افرادی که سابقه مصرف داروهای اتوتوکسیک دارند (آمینوگلیکوزید ، سیس پلاتین ، فورزماید ، کینین ، سالیسیلاتها) ، تومورهای ساقه مغز

مقالات تخصصی شنوایی سنجی