دستگاه TENS

دستگاه (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation TENS) ابزاری کاربردی و مفید در علم پزشکی و فیزیوتراپی است که در پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه پالس های الکتریکی با جریانی در حد میلی آمپر را از طریق تماس الکترودها به پوست بیمار اعمال کرده، از پوست عبورداده و با تاثیر بر غشاء عصب، آن را از حالت دپلاریزه ( حامل پیام درد) به حالت پلاریزه( بدون درد) در می آورد و به این ترتیب انرژی مزاحم و منفی ایجاد شده در عضله، جابجا یا حذف شده و بهبودی حاصل می شود. لذا از این دستگاه در اکثر موارد بروز درد می توان استفاده کرد.

دستگاه ( TENS) دارای کاربردهای کلینیکی فراوانی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. توان بخشی حرکت به افراد معلول ( قطع نخاع)
  2. کمک به بهبود سریع در سوختگی ها
  3. تقویت ماهیچه ها پس از بهبود شکستگی استخوان ها
  4. کاهش دردهای مختلف مانند دندان درد، کمر درد، دردهای ماهیچه ای، درد لوزه، سر درد، صرع و…
  5. تسریع زایمان
  6. بهبود عوارض پس از زایمان و غیره