تست شنوایی abr

تست شنوایی ABR

در شرایط بالینی از تست ABR برای تخمین آستانه های شنوایی و بررسی ضایعات احتمالی در طول عصب شنوایی و راههای شنوایی ساقه مغز استفاده می شود.

تخمین آستانه ها ازتست شنوایی ABR بیشتر در نوزادان ، کودکان ، بزرگسالان دارای معلولیت و متمارضین استفاده می شود. در بیمارانی که قادر به پاسخ دادن نیستند (نوزادان یا معلولین ) این روش برای تخمین آستانه بسیار مطلوب است . در حال حاضر در ایران از این روش تست شنوایی ABR بیشتر برای تخمین آستانه های نوزادانی که در آزمون غربالگری مردود شده اند ، کودکانی که پس از گذشت چند سال از عمرشان هنوز سخن نگفته اند و متقاضیان معافیت خدمت سربازی  که خواستار معافیت به دلیل کاهش شنوایی هستند و احتمال تعارض در آنها وجود دارد استفاده میشود .

در بخش شنوایی شناسی پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر با وجود به روزتریت امکانات در این حیطه میتوان کمک قابل توجهی به ارزیابی شنوایی نوزادان ،  کودکان  و افراد متقاضی معافیت سربازی نمود.

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر