بهترین دکتر مغز و اعصاب و درمان تنگی کانال نخاع گردن و نکاتی که باید رعایت کنید

درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن

راه کارهای درمانی تنگی کانال نخاع گردن

کانال نخاع گردن

 

 

“تنگی نخاع گردن را  با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید

تنگی کانال نخاع گردن

تنگی کانال نخاع گردن بیماری می باشد که درآن کانال استخوانی درون مهره ها تنگ می شود ودرکل به نخاع که درون آن وجود دارد فشارواردمی آورد.

این فشار موجب بروز مشکلات ودردهای زیادی در ناحیه گردن میشود.

دربعضی از موارد که شدت دردوناراحتی در این بیماری بسیار زیادبوده ویا مشکلات بیمار درحال شدیدترشدن باشددرمان تنگی کانال نخاع کمربه صورت انجام عمل جراحی است.درغیر این صورت معمولا درابتدا درمان با استفاده از روش های غیر جراحی انجام میگرددوتنها درصورتی که مشکلات بیماربه این درمان ها پاسخ مناسبی ندهد استفاده از عمل جراحی دردستورکارقرار خواهد گرفت.

درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع گردن :

درمان غیر جراحی بیماری تنگی کانال نخاع گردن معمولا با این روش ها انجام میگردد:

استفاده کردن از کمربند طبی جهت محدود کردن حرکات گردن به مدت زمان سه ماه ، کمتر شدن فعالیت های بدنی شدید وتکراری درسروگردن واندام های بالایی استفاده کردن از فیزیوتراپی به صورت تحریک الکتریکی برای کاهش دردوکشش سروگردن وتزریق کورتیکواستروئید درفضای اپیدورال اطراف نخاع گردنی برای کاهش التهاب در اطراف نخاع و در نتیجه کاهش فشار برروی گردن

 

” بهترین دکتر مغز و اعصاب  و درمان جراحی تنگی  نخاع گردن و هر آنچه که باید بدانید

درمان جراحی تنگی کانال نخاع گردن

درمان تنگی کانال نخاع گردن به وسیله جراحی به سه طریق انجام میشود .

نوع عمل جراحی تنگی کانال نخاع گردن با توجه به شدت و ضعف این بیماری و توسط پزشک معالج تعیین میگردد.این سه روش جراحی معمول ترین روش های درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن می باشند.

لامینکتومی:

لامینا تیغه استخوانی است که قسمت پشتی حلقه استخوانی مهره رامی سازد.

لامینا یک پوشش استخوانی را درپشت نخاع ایجاد کرده و آن را حمایت میکند .لامینکتومی به معنای برداشتن لامینا است .

مقدار فضای بسته دور نخاع تبدیل به یک فضای باز شده و فشار ازروی آن برداشته شود.

دیسککتومی قدامی و فیوژن:

دراین نوع از  جراحی اول دیسک بین مهره های گرفتاربرداشته شدهکه به آن دیسککتومی گفته می شود

به جای آن تکه ای استخوانی که معمولااز لگن بیماربرداشته میشود قرار داده میشود.

به این ترتیب دو مهره مجاور از هم فاصله گرفته و به هم جوش خورده ویکی میشوند.

این کار موجب کاهش فشار برروی نخاع گردنی می شود.

 

کورپکتومی وگرافت استرات:

کورپکتومی به این معنا و مفهوم می باشد که جراح جسم مهره چند مهره مجاور رااز بدن خارج کرده و مقدارفضای خالی ایجاد شده  با استخوان پیوندی (گرافت استرات)که از منطقه ای  دیگر تهیه شده جایگزین می گردد.از پیچ و پلاک برای بی حرکت نگه داشتن مهره ها وگرافت استفاده میشود. از این نوع  روش دردرمان تنگی کانال های شدید استفاده میشود.

 

پیوند : بهترین دکتر مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، دکتر  مغز و اعصاب

 

 

کلینیک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مهر