روانشناسی تربیت کودکان

روانشناسی تربیت کودکان

والدین نقش بسیار مهمی در تربیت کودکان خود دارند چرا که کودک در ابتدا درک درستی از محیط اطراف ندارد و راهنما و الگویش والدینش هستند.

روانپزشک کودک

روانشناسی شادی در کودکان

کودکان از رفتار های پدر و مادر خود الگو می گیرند و والدین باید روانشناسی شادی در کودکان را به خوبی بشناسند و در مواقع خاص کودکان خود را از ناراحتی بیرون آورند.

روانپزشک کودک

روانشناسی رفتار والدین با کودک

اگر والدین به خوبی وظایف کودکان را به آنها اعلام کرده و بهترین عکس العمل را در مقابل اطاعت کودکان از خود نشان دهند دچار مشکلی نخواهند شد.

روانپزشک کودک

روانشناسی عصبانیت کودکان

والدین باید برای کودکان خود چهار چوب و قانون هایی را تعریف کرده و در حین مهربانی قاطع باشند تا کودکان نخواهند با گریه و عصبانیت خواسته خود را بدست آورند.