روانشناسی رشد کودکان

روانشناسی رشد کودکان

روانشناسی رشد کودکان بحثی مهم و گسترده است که والدین نقش بسیار پرنگی در آن داشته و باید در بحث های روانی اجتماعی به صورت مجزا به آنها پرداخت.

روانپزشک کودک

روانشناسی کودکان و فضای مجازی

مسئله مهم در آگاهی والدین هست و آگاهی فقط مربوط به این نیست که والدین فقط بخواهند کودک را کنترل کنند و اولین گام این هست که والدین خودشان بدانند که اپلیکیشن چی هست و چه کار هایی انجام میدهد و سیستم امنیتی آن چگونه کار میکند. اکثرا والدین از کودکان در مورد عملکرد و […]